Egy férfi a boldog szigetről

2009. október 16. péntek, 11:21Derdák Tibor

6


Egy férfi a boldog szigetről


A hagyomány az elnyomott tömegek szolgálatában

A hagyomány az elnyomott tömegek szolgálatában

A magyar olvasóknak Indiáról a szent tehenek, a fakírok, és Gandhi jutnak az eszébe. Pedig Dél-Ázsia közelmúltja a felületes egzotikumnál nagyobb hatással van a mindennapjainkra. Olyan indiai egyéniségek is hatnak ránk, akikről ezt nem is sejtjük. India misztikus kisugárzása ez? Vagy csak kisebb lett a világ, és minden mindennel összefügg?

Ilyen titkos jelenlévő az életünkben Anagárika Dharmapála, a buddhizmus Luther Mártonja, az első hitszónok, aki Ázsiába, Amerikába és Európába egyaránt személyesen eljuttatta a Buddha tanítását.

Dharmapála 1864. szeptember 17-én született Colombóban, Don David Hewavitarne néven, Ceylon egyik leggazdagabb kereskedő családjában. Az ország ekkoriban brit gyarmat volt, így a kis David is angol keresztény iskolákba járt. Csak 16 éves volt, amikor Ceylonba érkezett Blavatsky asszony és az Olcott ezredes, a Teozófiai Társaság két alapítója. Az orosz hölgy és az amerikai úr nyilvánosan elkötelezte magát a gyarmati sorban élő nemzet vallási hagyományai mellett, s ez felszabadító hatással volt Davidra is.

Indiai túristáknak kedvezményes műemlékek

Indiai túristáknak kedvezményes műemlékek

Az ifjú David tolmácsként dolgozott Olcott mellett. Így ébredt rá saját hazája két évezredes kulturális értékeire, s ennek hatására megváltoztatta keresztény csengésű nevét. Új neve, Dharmapála, azt jelenti: a Tan védelmezője. Választott neve elé illesztette az „Anagárika” jelzőt. Ennek jelentése: hajléktalan, aki magára veszi a nyolc erényt: nem öl, nem lop, nem él nemi életet, nem szól hamisan, szeszt nem fogyaszt, dél után nem eszik, lemond a szórakozásról, a divatról, a lakberendezés kényelméről. Ezt a nyolc fogadalmat a srí lankaiak csak böjti napokon szokták betartani, Dharmapála viszont egész életében. Anagárika Dharmapála sárga ruhában járt, mint a szerzetesek, de haját nem vágta le, nem állt be szerzetesnek. A mai világra felelő megreformált buddhizmus örömhírével három kontinenst repült körbe. Kivételes életvitele sok világi hívőt lelkesített szerte a világon. Hazájában bódhiszattvának tekintik.

A buddhizmus vonzó

A buddhizmus vonzó

27 éves volt, amikor elzarándokolt Szárnáthba, ahol döbbenten tapasztalta, hogy vallásának legszentebb helye bráhmin kufárok kezén van. Ebbe nem tudott belenyugodni, s végül sikerrel járt: Buddha megvilágosodásának szent helyszínét újra a buddhisták zarándokhelyévé tette. A buddhizmust szervezett formában a Mahábódi Társaság jelenítette meg 1892-től Calcuttában, majd egyre több indiai városban. Ennek a szervezetnek a vonzása főként az iskolázottak körében érvényesült, de Dél-Indiában alacsony kaszt-béliek is csatlakoztak hozzá. A Mahábódhi Társaság perelte vissza Bódh-Gaját a hindú papoktól, és szervezte meg a renoválás munkálatait.

1893-ban Dharmapálát meghívták Chicago-ba a vallások világparlamentje elnevezésű konferenciára a déli buddhizmus képviseletében. Fellépése nagy siker volt, így harminc éves korára világszerte ismert és közkedvelt személyiség lett. A következő 40 évben három földrészen mindenfelé előadásokat tartott, kolostorokat alapított. Hazájában iskolákat és kórházakat hozott létre.

Orsós János az ókori faragványok bűvöletében

Orsós János az ókori faragványok bűvöletében

Dharmapála később szakított Olcotttal és a teozófusokkal, mert nem értett egyet azzal, hogy feloldják a buddhizmust valamiféle világ felett álló közös vallásban. A hindúk mindig is azon dolgoztak, hogy a buddhizmust saját vallásuk részének tekintsék, éppen ezért kellett visszaszerezni a szent helyeket is tőlük. Dharmapála a magára ébredő buddhizmus öntudatos képviselője volt, s konfliktusokat vállalt a többi vallással. Szembeszállt a gyarmatosító kereszténységgel, a hindú vallás atyáskodó magatartásával, és a muszlim uralmat kárhoztatta a buddhizmus évezredes hanyatlásáért.

Gananath Obeyesekere azt a kifejezést alkotta, hogy Dharmapála hitújítása „protestáns” jellegű. A szervezési munka valóban európai protestáns mintákra épült. Valóban protestáns módra lerázta magáról az idejét múlt, megcsontosodott vallási szerveződések béklyóit. Valóban a lelkiismereti szabadságra és az egyéni vallási tapasztalatra épített. Dharmapála fellépésével egy új, polgárosult, városi lakosság lépett színre a maga vallási felfogásával. Az évszázadok során erejét vesztett papi hierarchia helyett a világiak aktivitása került előtérbe. Ezt a változást tükrözik Dharmapála teológiai kijelentései: „Buddha dicsősége nem királyi származásából fakad, hanem annak a magasrendű bölcsességből, amelyre önmaga meghódításával és végtelen szeretetével jutott.”

A Tan kereke ismét forog

A Tan kereke ismét forog

Dharmapála mozgalma természetesen nem egyedi jelenség volt, hanem szélesebb összefüggésbe illeszkedett. „Buddhista modernizmus” kifejezéssel írhatjuk le a XIX. század végétől a buddhista világban sokfelé kibontakozó folyamatokat. A két és fél évezredes hagyományokra Srí Lankától Japánig mindenfelé hatott az európai felvilágosodás. A felvilágosodás és a kereszténység vitáiban a buddhista társadalmak értelmisége rendre az antiklerikális filozófusok oldalán találta magát, hiszen az igazi ellenfél az ő számukra is a kereszténység politikai fölénye volt.

Ezért a buddhista modernizmus a saját vallási hagyományainak a körén belül is antiklerikálisnak bizonyult, felértékelte a világi hívek szerepét a szerzetesekkel szemben. Leértékelte a természetfölötti és a mitológiai szempontokat, örömmel elfogadta a modern természettudomány eredményeit. Hangsúlyozta a spontaneitást, a kreativitást, az intuíciót. Demokratikus jellege volt, szembeszállt a megcsontosodott intézményekkel. A kolostori élettel szemben előtérbe került a bárki által végezhető egyéni meditáció, a nyilvános szertartások.

Dharmapála munkássága beleilleszkedik világméretű, a buddhizmustól független fejlődési irányokba is. A nemzeti ébredés és a vallásoknak a modern világban való helykeresése nemcsak buddhista kontextusban zajlott le. Ilyen párhuzam lehet Gandhi mozgalma és az indiai függetlenség elnyerése, Kemál Atatürk reformjai és a török világi állam kialakulása, Khomeini forradalma és az iráni iszlám köztársaság létrejötte, a felszabadítás teológiájának politikai hatása Dél-Amerikában, vagy akár a modern cionizmus és Izrael létrehozása.

Politikusok az oltáron

Politikusok az oltáron

De tovább megyek: Dharmapála pályafutása magyar szempontból is érdekes. A mai Magyarország legsikeresebb pedagógiai mozgalma, a Waldorf iskolák hálózata, Rudolf Steiner munkássága ugyanis szoros kapcsolatban áll Dharmapála tanítómestereinek, Olcottnak és Blavatskynak a tevékenységével. Ahogy Dharmapála végül szakított a teozófusokkal, ugyanúgy Steiner is végül eltávolodott a német teozófiai társaságtól, amelynek pedig egy darabig elnöke volt. A Waldorf mozgalom szellemi hátterét megalapozó antropozófia ugyanannyit köszönhet a teozófiának, mint Dharmapála protestáns buddhizmusa.

Dharmapála állásfoglalásainak tanulmányozása segíthet minket a XX. századi Dél-Ázsia társadalmi életének megértésében. Az ő tevékenysége kulcs lehet olyan évtizedekkel később komolyra forduló folyamatok feltárásában, mint a szingaléz nacionalizmus (és vele a srí lankai polgárháború), vagy éppen az indiai érinthetetlenek Dr. Ámbédkar vezette emancipációs tömegmozgalma.

A páriák egyenjogúsításáért küzdő indiai mozgalom az utóbbi évtizedben a magyarországi cigányság politikai törekvéseinek szimbólumai között is fel-felbukkan. A Molnár Oszkár Fidesz képviselő rasszista kijelentései ellen fellépő tüntetőket 2009 szeptemberében Edelényben például az indiai buddhistákkal nevében is közösséget vállaló szendrőládi Bhim Rao Egyesület szervezte. Egy hónappal később a Jászladányból 2009 októberében Budapestre érkező szegregáció-ellenes gyalogmenet szervezői beszédeikben folyamatosan utalnak Gandhi és Dr. Ámbédkar örökségére. Márpedig Gandhi és Dr. Bhím Ráo Ámbédkar mozgalma számos ponton kapcsolódik Dharmapála munkásságához. Így tehát a hazai politikai életben is jelentősége van annak a koncepciónak, amit Dharmapála 100 évvel ezelőtt megalapozott.

Egészen biztos egyébként, hogy Dr. Ámbédkar tudatosan járt Dharmapála nyomdokain. A természettudomány már-már vallásos jellegű tisztelete, a kasztrendszer elutasítása, a buddhista történelmi helyek középpontba állítása, a Mahábódhi Társaság szervezeti hátterének használata, a hindúizmussal és a kereszténységgel folytatott hitvita mind-mind közös vonás Dharmapála és Dr. Ámbédkar tevékenységében.

Dr. Ámbédkar, a híres és népszerű közéleti ember élete végén, a halál közeledtével utolsó gesztusként több millió ember élén India mértani közepén felveszi a buddhista vallást 1956 őszén. Ez a lépés nyilvánvaló utalás Dharmapála utolsó gesztusára, aki 1933-ban, halála előtt néhány hónappal Szárnáthban, Buddha tevékenységének földrajzi középpontjában szerzetesi fogadalmat tett. A gesztusok ilyen szimbolikája a nagy személyiségek részéről az utókorra tett hatás egyik fontos formája.

Dharmapálának a mai magyar valóságban jelenlévő hatásáról nem sok fogalmunk van. Pedig a nyugaton gyorsan terjedő buddhizmus, az elnyomottak polgárjogi küzdelmei, a waldorf pedagógia elméleti háttere csupa olyan terület, ahol Anagárika Dharmapála életművének hatása kézzelfogható a mai magyar valóságban.