Liberálisok és konzervatívok egyetértenek

2010. július 5. hétfő, 19:43Dalit.hu

7


Liberálisok és konzervatívok egyetértenek


Kriminalizálás helyett valódi megoldásokat! A Szabad Emberek Magyarországért párt (SZEMA) álláspontja a családi pótlékkal kapcsolatosan tervezett intézkedésről

A hírek szerint az új kormány egyik első intézkedése a családi pótlék megvonása lesz azoktól a családoktól, ahol a szülők nem küldik el a gyerekeket az iskolába. A jelek szerint érintetlenül hagyná azonban az iskolába nem járó gyerekek szüleit sújtó hatályos büntetőintézkedéseket (pénz-, majd börtönbüntetés). A családi pótlék megvonása lehetne a jó irányba tett első lépés. A SZEMA véleménye szerint azonban szociális problémák nem válhatnak büntetőügyekké. A közvélemény előtt ismert az a sajókazai iskolakerülési ügy, amelyben a Köztársaság elnökének intézkedésére volt szükség, hogy a büntetőjog abszurd ítélete korrigáltassék. Jó lenne azt hinnünk, hogy a végrehajtó hatalom végiggondolt megoldással reagál az elnök szigorú jelzésére. A szociális ellátások összekapcsolása az állam elvárásaival kiválthatja a büntetőjogi intézkedéseket, és a szociálpolitika területére terelhet olyan ügyeket, melyek megoldására a bírói út alkalmatlannak bizonyult.

Felhívjuk az új kormány figyelmét, hogy az oktatási rendszerbe be nem kerülő, illetve onnan idő előtt kikerülő gyerekek problémája jóval összetettebb annál, mint, amit a tervezett jogszabály-módosítás sugall.

Az ország alapvető érdeke, hogy integrálja az oktatási rendszerbe a társadalom peremén, mélyszegénységben élő gyerekeket és fiatalokat, és megteremtse számukra a lehetőséget, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra. Az államnak éppen ezért szigort kell mutatnia a tankötelezettség betartatása érdekében. A SZEMA programjában is szerepel, hogy a családi pótlék 18 éves korig az iskolába járáshoz legyen kötve. Ez azonban önmagában nem elég. A rendszeres iskolakerülés mögött legtöbbször súlyos családi konfliktusok, társadalmi problémák, és mindenekelőtt a közoktatás diszfunkciói húzódnak meg. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a szülők egyoldalú felelősségre vonása, büntetése nem megoldás. Meggyőződésünk szerint az iskolába járó gyerekekkel kapcsolatos felelősség megoszlik a család, az iskola és a szociális intézmények között. Az iskolakerülő gyerek ügyét minden alkalommal ki kellene vizsgálni a családsegítő szolgálatok, az oktatási hivatalok, az iskola, és a család segítségével. Az iskolakerülés valódi okai kivizsgálásának, és kezelésének elengedhetetlen feltétele, hogy a szociális ellátórendszer szakembereinek létszáma szigorúan a gondozott személyek létszámához igazodjon; nem elegendő a lakosságszám alapján meghatározni a létszámkeretet. Azokon a településeken, ahol a szociális problémák halmozottan fordulnak elő, több szociális szakemberre van szükség. Ennek meg kell teremteni a törvényi szabályozását és anyagi feltételeit. Mindannyiunk érdeke, hogy a már kis korukban a társadalom szélére sodródó gyerekek visszataláljanak az oktatási rendszerbe.

Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy az országban mintegy 100-110 olyan település van, ahol jelentős igény lenne óvodai ellátásra, férőhelyre, azonban a településen nincs óvoda. Ilyen esetekben az óvoda rendre a munkanélküli családok gyermekeinek felvételét utasítja el. Az iskolakerülés problémája mindenekelőtt olyan családokban jelentkezik, amelyek nem kapták meg idejében a közoktatás másoknak természetes szolgáltatásait. Elvárjuk az alakuló kormánytól, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek ezeken a településeken is lehetővé teszik óvodák építését.

Az elégtelen közoktatási figyelmet kapó kisgyerekből lesz az intézményektől elforduló kamasz, és a kallódó fiatal. A szociális ellátásnak az elmúlt években kialakult rendszere mintha gúnyt űzne a társadalom érdekeiből: még ösztönzi is a mélyszegénységben élő fiatalokat, hogy 18 éves korban hagyják el az iskolarendszert, és vállaljanak értelmetlen közmunkát.

A tervezett intézkedés sem kínál azoknak a fiataloknak megoldást, akik valamilyen oknál fogva lemorzsolódtak az általános iskola felsőbb tagozataiból, vagy a szakképzés valamelyik szintjéről. Kérjük az alakuló kormányt olyan összetett program kidolgozására, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy ezek a fiatalok visszatérjenek az oktatási rendszerbe, és versenyképes tudáshoz juthassanak.

A Szabad Emberek Magyarországért párt meggyőződése, hogy a tervezett intézkedés jelen formájában elsietett, féloldalas, s akár súlyosbíthatja is a helyzetet. Ezért felszólítjuk a Fidesz-KDNP-t olyan komplex megoldás kidolgozására, amely

 • a társadalomban felhalmozódott szociális problémákat nem büntetőügyeknek tekinti
 • lehetőséget ad a legszegényebb falvakban is az óvodai ellátás megszervezésére
 • a mélyszegénységben élő fiatalokat kiveszi az értelmetlen közmunkából, és a középiskolába irányítja őket
 • az iskolákat abban segíti, hogy megbirkózzanak a társadalom válságának az intézményekben való megjelenésével
 • a gondozott személyek létszámához igazodó szociális ellátórendszert hoz létre,
 • hosszú távon is biztosítja a társadalom minden rétegének integrációját az oktatási rendszerbe,
 • nem enged a társadalomban meglévő szegény- és cigányellenes hangulatnak,
 • tiszteletben tartja a társadalom peremén élők emberi méltóságát is, tényleges esélyt teremtve a jelenlegi helyzetükből való kilépésre.

Sajókaza, Sólyom telep 9. Közösségi ház (Rózsaszín ház), 2010. május 13., csütörtök, 15:00 óra.

Forrás: SZEMA

Vajon ki hiányzik? (Fotó: NOL, Szabó Bernadett)

Vajon ki hiányzik? (Fotó: NOL, Szabó Bernadett)

Aláírta az államfő a családok védelméről szóló törvényt

Sólyom László köztársasági elnök aláírta a családok támogatásáról szóló törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítását. Az Országgyűlés egyhetes halasztás után, múlt hétfőn fogadta el Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) kezdeményezését, amelynek értelmében, ha a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, az adott település jegyzője elrendeli védelembe vételét és a teljes iskoláztatási támogatás felfüggesztését.

Az augusztus 30-án hatályba lépő törvény alapvető céljaként az előterjesztők azt jelölték meg, hogy az állam egyértelmű üzenetet fogalmazzon meg arról, hogy az iskolakerülés, az indokolatlan hiányzás tűrhetetlen magatartást jelent és a családi pótlék tekintetében is következményeket von maga után.

A törvény két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra.

Rögzíti, ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a várható következményekre. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás felfüggesztését.

A települési önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gondnok kirendeléséről és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.

A kormány a törvény alapján felhatalmazást kap, hogy a családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználását rendeletben szabályozza.

Az elfogadott jogszabály rögzíti a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának lehetőségét, ez legfeljebb hat hónapra, a döntést követő második hónap első napjával kezdődően rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető.

Forrás: MTI

Iskolába menet a Csongrád megyei Csanyteleken (Fotó: NOL, Móricz Simon)

Iskolába menet a Csongrád megyei Csanyteleken (Fotó: NOL, Móricz Simon)

Tisztelt Önkormányzati Testület!

A Dzsaj Bhím Közösség köszönettel nyugtázza a sajókazai Önkormányzat meghívását az együttműködés mikéntjének kidolgozása végett. Úgy érezzük, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében az országos folyamatokkal párhuzamosan megvethetjük a települési együttműködés rendszerének alapjait.

Egyre inkább szükségesnek látjuk, hogy előre tervezhető keretben dolgozzunk együtt a település vezetőivel és szervezett közösségeivel. Azt reméljük, hogy ennek eredményeképpen megszülethet egy települési együttműködési terv a falu szociális klímájának javítására. Ez pozitív példát adhat hasonló helyzetben lévő borsodi falvak számára is.

Javasoljuk, hogy a községben működő állami intézmények, társadalmi szervezetek, egyházi közösségek az Önkormányzat vezetésével rendszeres konzultációs alkalmakat tartsanak egy közös együttműködési terv kidolgozása érdekében. Természetesen már az is egyeztetést kíván, hogy a község társadalma milyen kérdéseket tart érdemesnek arra, hogy a megoldását közös összefogással előmozdítsuk.

Javasoljuk egy (vagy több) tematikus bizottság felállítását. A magunk részéről szükségesnek tartjuk egyeztetett települési stratégia kialakítását az alábbi témakörökben:

 1. A település különböző helyzetű lakosságcsoportjainak integrációja a közbiztonság, közművelődés, sport, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, szociális biztonság, egészségügy, közösségfejlesztés területein.
 2. Az árvíz tanulságainak levonása (a 2010. április 1-jén megjelent TÁMOP 5.3.6/10 jelű „Komplex telep-program” c. pályázati konstrukció az árvízzel kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben és a pályázati kiírással kapcsolatos alacsony pályázói érdeklődés miatt visszavonása került. A pályázati kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint kedvezőbb feltételekkel a közeljövőben ismételten kiírása kerül.)
 3. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az AJB 4149/2010. számú (sajókazai) ügyben készített jelentése tárgyában.
 4. Az elmúlt években Sajókazán tett továbbtanulási és szakképzési lépések eredményeinek értékelése.
 5. A munkavállalás lehetőségei és a tömegközlekedés fejlesztése
 6. Az áramlopás visszaszorítására tett erőfeszítések eredményei, az előrefizetős mérőórák felszerelésének eddigi tapasztalatai és az adósságkezelés lehetőségei Sajókazán.
 7. A közérdekű munka bevezetésének eddigi eredményeinek értékelése és a továbblépés útjai Sajókazán.
 8. Az „Út a munkához” program eddigi eredményeinek értékelése és a továbblépés lehetőségei Sajókazán.
 9. A Kiút Program sajókazai megjelenésének értékelése.
 10. TÁMOP 5.1.3.-09/2 – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért pályázat elkészítése Sajókazán.
 11. A bányatiszti lakások és a Bányamozgó épületének rehabilitációja, műemléki védelme, közfürdő és mosoda létrehozása.
 12. A falopások megelőzése erdőtisztítási munkálatok segítségével.
 13. Szilárd burkolatú utak, közvilágítás, lakott terület tábla áthelyezése iránti szükségletek felmérése és kielégítése.
 14. Közösségi napok szervezése az egészségvédelem, szenvedélybetegségek, a közbiztonság, az oktatás, a környezetvédelem kérdéseinek népszerűsítése, emberközelbe hozása érdekében.
 15. A település közösségi eseményeinek közös megszervezése.

Tisztelettel: Dzsaj Bhím Közösség

Sajókaza, 2010. július 5.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése az AJB 4149/2010 számú ügyben hamarosan elérhető lesz itt: http://obh.hu/allam/jelentes/ valószínűleg egy 201004149.rtf nevű fájlnéven.

Előadó: dr. Retkes Zita
Érintett szerv(ek):

 • Sajókazai Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
 • Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
 • Általános Iskola